ALGEMENE VOORWAARDEN ANTENNA

Geldig per 1 januari 2000

Artikel 1 DEFINITIES

1.1 Account: de unieke naam waarmee de klant toegang krijgt tot het
systeem van Antenna

1.2 Klant: de partij die met Antenna een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Systeem: het netwerk van computer- en aanverwante apparatuur
waarmee Antenna diensten aan klanten beschikbaar stelt.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Antenna en een klant op grond
waarvan Antenna diensten ten behoeve van de klant verricht.

1.5 Schrijfruimte: geheugenruimte die Antenna aan een klant ter
beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en
ontvangen van E-mail, het aanhouden van een homepage of website en
overige Antenna diensten.

1.6 Homepage: een of meerdere geintegreerde internetpagina's
internetpagina gekoppeld aan een Antenna account, welke niet gebruikt
dient te worden voor commerciele doeleinden.

1.7 Website: een of meerdere geintegreerde internetpagina's voor
commerciele doeleinden.

1.8 Antenna: Stichting Antenna gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen
en/of haar personeel.

1.9 Antenna Diensten: de diensten of opdrachten die door Antenna ten
behoeve van klanten worden verricht.

Artikel 2 ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en
overeenkomst tussen Klant en Antenna. Van deze voorwaarden kan alleen
afgeweken worden indien dit vooraf met goedkeuring van beide partijen
schriftelijk is overeengekomen.

2.2 Alle door Antenna gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een
overeenkomst komt tot stand op het moment dat Antenna een aan een
aspirant-klant toegezonden overeenkomst en/of "bevestiging abonnement"
volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in
opdracht van de aspirant-klant Antenna diensten aan deze ter
beschikking heeft gesteld. Antenna kan een aspirant-klant om haar
moverende redenen zonder opgaaf van redenen weigeren.

2.3 Antenna is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te
wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze
als bedoeld in artikel 11.2 van kracht. Indien de klant niet instemt
met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van art. 9.1, tot het
tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de
overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht
worden, op te zeggen.

2.4 Na deponering van deze voorwaarden ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Arnhem zullen alle voorgaande exemplaren
komen te vervallen.

Artikel 3 VERPLICHTINGEN VAN ANTENNA

3.1 Antenna spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen
voor:

  * het verlenen van toegang tot het Internet aan de klant voor de in
   de overeenkomst bepaalde dienst(en);
  * het in stand houden van de verbindingen tussen het systeem en het
   internet;
  * de beveiliging van op het systeem opgeslagen gegevens.

3.2 Antenna kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en
het internet garanderen, noch dat er te allen tijde gebruik gemaakt
kan worden van de Antenna diensten.

3.3 Antenna onthoudt zich van het inzien van persoonlijke E-mail en/of
bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking aan derden,
tenzij Antenna hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak
verplicht is, danwel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed
te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van deze
algemene voorwaarden.

Artikel 4 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

4.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een
verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden
en zal zich houden aan de regels van de "Netiquette" [de algemeen
aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855
(ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen
hiervan]

4.2 De klant stelt Antenna zo spoedig mogelijk in kennis van
wijzigingen in NAW-gegevens.

4.3 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers
te hinderen en/of schade toe te brengen aan het systeem. Het is de
klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem-
op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden
dat zulks Antenna, overige klanten of internetgebruikers hindert of
schade toebrengt. Het is de klant slechts toegestaan processen of
programma's op te starten indien er een directe, door Antenna
toegestane verbinding met het systeem bestaat. Het is de klant
verboden processen te laten lopen, waarvan de klant weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Antenna, overige klanten of
internetgebruikers hindert of schade toebrengt op het systeem, terwijl
de klant geen directe verbinding heeft met het systeem.

4.4 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te
gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met
toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette, de richtlijnen van
de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene
voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de
navolgende handelingen en gedragingen:

  * spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail
   met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen
   nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde
   inhoud;
  * het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het
   anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten
   van derden;
  * het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en of
   beeld- en geluidsmateriaal, waaronder in ieder geval
   kinderpornografie;
  * sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van
   personen;
  * hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers
   of computersystemen op het internet.

4.5 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, of andere
uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen
of aan derden in gebruik te geven, tenzij Antenna hiervoor
uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd
het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een
website en/of homepage te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De
klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar
account en wachtwoord.

4.6 De Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software,
randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te
maken.

4.7 De Klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals
beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat
deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is
Antenna bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de Antenna
diensten informatie te verwijderen.

4.8 De klant geeft bij deze toestemming aan Antenna zijn of haar
persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Antenna
welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze
persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Antenna en wordt niet
aan derden verstrekt, tenzij Antenna hiertoe krachtens de wet of een
rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 5 AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Antenna is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van
het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of
opzet van Antenna. Met name is Antenna niet aansprakelijk voor schade
die verband houdt met of het gevolg is van:

  * onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem
   of het internet,
  * de "Millenniumproblematiek" bij Antenna of derden,
  * een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de
   klant,
  * handelingen van andere klanten of internetgebruikers,
  * wijzigingen in inbelnummers, log-in procedure, account en
   E-mailadres.

5.2 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit
de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor
alle daaruit voor Antenna, overige klanten of internetgebruikers
voortvloeiende schade.

5.3 Antenna is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant
verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te
stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde
in de artikelen 4.1 tot en met 4.5. Bovendien is Antenna in dat geval
gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder
dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens Antenna
ontstaat.

Artikel 6 ANTENNA DIENSTEN

6.1 Antenna verleent voor toegang tot het systeem en het internet aan
de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem
voor de duur van de overeenkomst te gebruiken.

6.2 Antenna verzorgt in opdracht van Klant tegen betaling van een
vergoeding de registratie van domeinen. De keuze van de domeinnaam is
voor rekening en risico van de klant en Antenna aanvaardt terzake van
keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

6.3 Antenna biedt klanten de mogelijkheid een homepage te openen.
Antenna stelt hiertoe 5Mb schrijfruimte beschikbaar aan Klant.

6.4 Bij exploitatie van een commerciele website zijn additionele
voorwaarden en/of vergoedingen verschuldigd.

6.5 Antenna is gerechtigd de klant additionele kosten in rekening te
brengen indien de klant in een kalendermaand de in de overeenkomst
overeengekomen hoeveelheid (gratis) dataverkeer overschrijdt. De klant
is gehouden Antenna de redelijke kosten ter grootte van die
overschrijding te betalen. De administratie van Antenna levert voor
partijen bindend bewijs op terzake van de overschrijding van de
hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 7 KLACHTEN

7.1 Antenna spant zich in klachten omtrent de Antenna diensten zo goed
mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Antenna diensten te
komen. Antenna is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te
beantwoorden.

7.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de
klant onverlet.

Artikel 8 BEHEER VAN HET SYSTEEM

8.1 Antenna is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem
(tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken
voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde
onderhoud of voor de noodzakelijk door Antenna te verrichten
aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een
recht op schadevergoeding van de klant jegens Antenna ontstaat.

8.2 Antenna is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in
de inbelnummers, in de log-in procedure, in het account en in de
E-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van
de klant jegens Antenna ontstaat. Antenna zal in een dergelijk geval
de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 9 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

9.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst
bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop
van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de
overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van de in de
overeenkomst opgenomen opzegtermijn. Opzegging is mogelijk zowel per
fax, per post als per E-mail, met dien verstande dat de opzegtermijn
eerst aanvangt op de dag waarop Antenna de opzegging ontvangt.

Artikel 10 ONTBINDING

10.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan
enige verplichting voortvloeiende uit een met Antenna gesloten
overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan wel indien het aan
ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of
haar contractuele verplichtingen jegens Antenna te voldoen, is Antenna
gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst,
hetzij de overeengekomen Antenna dienst(en) op te schorten, hetzij de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat
Antenna tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd
de aan Antenna toekomende rechten.

10.2 Antenna is bevoegd zondere nadere ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden en de Antenna diensten te staken indien de klant:

  * aan Antenna valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft
   doorgegeven;
  * nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
  * de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
  * in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.5;
  * de klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een
   aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
  * de klant sursťance van betaling heeft aangevraagd;

Artikel 11 PRIJZEN

11.1 De klant is, afhankelijk van de te leveren Antenna dienst(en),
een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW,
administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten,
tenzij anders vermeld.

11.2 Antenna is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de
vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden
uiterlijk een (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt 
op de website van Antenna. De klant
die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in
afwijking van art. 9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de
wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan,
op te zeggen.

Artikel 12 BETALING

12.1 De aan Antenna verschuldigde vergoedingen dienen bij
vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

12.2 De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum
het verschuldigde te betalen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. De klant kan Antenna hiertoe een incassomachtiging
verstrekken.

12.3 Reclames dienen per fax, per post of per E-mail, binnen 8 dagen
na factuurdatum te worden ingediend, met vermelding van de aard en de
grond van de klacht.

12.4 Indien de factuur van Antenna niet binnen de termijn van art.
12.2 is betaald, heeft Antenna het recht de uitvoering van de
overeenkomst zonder voorafgaande melding, tijdelijk, stop te zetten.

12.5 Indien de klant niet binnen de termijn van art. 12.2 betaalt,
verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zondere
nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het
factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening zowel in als buiten rechte voor rekening en risico van de
klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een
minimum van Hfl 50,--, tenzij Antenna aantoont dat de werkelijk gemaakte
kosten hoger zijn.

Artikel 13 OVERMACHT

13.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken
die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan
Antenna niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te
komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen
storingen in de verbinding met het internet, storingen in de
telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

13.2 Antenna heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat
Antenna haar verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen
van Antenna opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht
nakoming van de verplichtingen door Antenna niet mogelijk is langer
duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de
andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 14 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op elke overeenkomst tussen Antenna en de klant is Nederlands
recht van toepassing. De rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd
kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen
met overeenkomsten tussen Antenna en de klant.

14.2 Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep
of bedrijf, het niet eens is met de keuze van art. 14.1, is hij of zij
bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat Antenna een beroep
op art. 14.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil
door de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden
nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige
bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer
bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door
regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan
nietigheid blootstaan.

Gedeponeerd 1-Januari-2000 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.