Achtergrond en doelstelling


Klik hier voor vorige index

Zelfbeschikking wordt veelal opgevat als een Verlichtingsideaal. Talloze emancipatie-bewegingen hebben 'het eigen lichaam' opgeeist en in het verlengde daarvan gedrag en uiterlijk om kracht bij te zetten aan de emancipatie; aan de andere kant staat zelfbeschikking in de westerse opvattingen over politiek voor het idee van vrijheid. Als zodanig speelt het begrip sinds de Franse Revolutie een essentiele rol in de definitie en ontwikkeling van demokratie. We kunnen dus spreken van zelfbeschikking als doel en als voorwaarde.

Zelfbeschikking is altijd als een belangrijk ideaal beschouwd. Recente ontwikkelingen echter hebben ertoe geleid dat dit ideaal aan kracht inboet. Door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de oorlog in Joegoslavie, het toenemende geweld tussen etnische groepen, de toenemende concentratie van massamedia en de nieuwe ontwikkelingen in gentechnologie, medische wetenschap en het euthanasiedebat, komt het ideaal van zelfbeschikking in een geheel ander daglicht te staan. In naam van zelfbeschikking worden misdaden gepleegd, in naam van vrijheid wordt de vrije informatievoorziening steeds minder vrij. Beschikking over het zelf blijkt steeds vaker de beschikking over de ander tot gevolg te hebben.

Kunst als middel tot directe emancipatie, samengevat in het begrip 'maatschappelijk relevant' is nauwelijks meer aan de orde. Anderzijds heeft de beeldende kunst de laatste jaren een krachtige sociale orientatie ondervonden, varierend van 'een roep om engagement' tot aan 'politieke correctheid'. Daarbij zijn oude discussies over de rol van de kunst weer opgeleefd.

Zonder over en binnen die dimensies bindende uitspraken te doen, wil deze tentoonstelling laten zien hoe binnen de beeldende kunst een verdieping van de begrippen lichaam en identiteit zich uit in een materiele en beeldende kwaliteit.

Vanuit deze achtergrond wordt in de tentoonstelling door middel van de bijdragen van negen kunstenaars het idee van zelfbeschikking ter discussie gesteld.

Doelstelling en opzet manifestatie

Het doel van de manifestatie is tweeledig. Aan de ene kant wordt beoogd thema's als het lichaam, etniciteit en persoonlijke en culturele identiteit als kwesties van zelfbeschikking te presenteren. Dat gebeurt door middel van de tentoonstelling in het Museum voor Moderne Kunst Arnhem en door de nieuwsgroep Zelfbeschikking waarmee dit initiatief onder de aandacht van een groot publiek wordt gebracht. Aan de andere kant wordt beoogd om de in de kunsten intens populaire thema's lichaam en identiteit te radicaliseren door ze te confronteren met het begrip 'zelfbeschikking'.

Zelfbeschikking kan als begrip een trait d'union zijn bij het bijeenbrengen van uiteenlopende strategieen en opvattingen rond de begrippen lichaam en identiteit.

Uitgenodigd zijn kunstenaars die in hun werk het lichaam en de (zelf)beschikking daarover als thema hebben genomen.

Klik hier voor vorige index