Nies Medema:
HET GEHEIM VAN MEVROUW LI, PORTRETTEN VAN CHINESE VROUWEN

[titelblad] [inhoudsopgave]
[enkele cijfers over Chinese vrouwen]
[bibliografie]
[het boek bestellen bij uitgeverij Ravijn]

Colofon

Het geheim van mevrouw Li


(c) Uitgeverij Ravijn, 1995

Auteur: Nies Medema
Redactie: Renske van de Wall
Vormgeving: Joke Hoogerhout
Druk: Primavera

Deze uitgave is mogelijk gemaakt met subsidie van Stichting Mama Cash en Stichting DORA

Met dank aan Hailing, Zhou, Rita Brakel, Ruben Ing en Douwe van den Berg


CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Medema, Nies

Het geheim van mevrouw Li : portretten van Chinese vrouwen
/ Nies Medema ; [red.: Renske van de Wall]. - Amsterdam : Ravijn
Gedeeltelijk eerder verschenen in: De Groene Amsterdammer,
Opzij en China Nu. - Met bibliogr.
ISBN 90-72768-42-6
NUGI 665/672
Trefw.: vrouwen ; China


Uitgeverij Ravijn
Postbus 76116
1070 EC Amsterdam
Tel.: 020-6713459

Stichting DORA
Postbus 14735
1001 LE Amsterdam
Tel.: 020-6380765

Deze uitgave is te bestellen door overmaking van f 12,50 + f 2,50 portokosten op giro 2424940 van Ravijn o.v.v. 'Het geheim van mevrouw Li'


[titelblad] [inhoudsopgave]
[enkele cijfers over Chinese vrouwen]
[bibliografie]
[het boek bestellen bij uitgeverij Ravijn]
Nies Medema:
HET GEHEIM VAN MEVROUW LI, PORTRETTEN VAN CHINESE VROUWEN