Antenna Uit de APC Nieuwsgroep: ann.magazines,nl.politiek,ann.vr  Vrouwen.net


Geschreven door funest@euronet.nl (funest) op 6 May 1997 16:47:03 GMT met als onderwerp: Funest 47: Vrouwenhandel

Vrouwen worden opgepakt, pooiers gaan vrijuit.


Afgelopen vrijdagmiddag (half april)heeft de vreemdelingenpolitie vijf
vrouwen in een bordeel op de Weaze in Leeuwarden opgepakt, niet in het
bezit van geldige verblijfspapieren. Zij komen uit Rusland, Tsjechi‰,
Roemeni‰ en Bulgarije en werken in Nederland in de prostitutie. Migranten
uit deze landen komen in West-Europa inmiddels niet meer in aanmerking voor
een verblijfsvergunning, ook al is de situatie in het Oostblok er na de
politieke omwenteling niet beter op geworden. In materieel opzicht, bijv.
huisvesting, voedsel en gezondheidszorg, zijn de mensen er zelfs op
achteruit gegaan. Er zijn geen bijstandsuitkeringen en loon wordt dikwijls
niet uitbetaald. Met name voor vrouwen zijn de mogelijkheden en
perspectieven rampzalig. Zij hadden onder de Stalinistische dictatuur
veelal nog een baan, een inkomen en een dak boven het hoofd. Maar sinds de
val van het Ijzeren Gordijn hebben steeds meer vrouwen geen betaald werk,
waardoor ze richting de prostitutie worden gedreven. Het is logisch dat zij
een uitweg zoeken door te migreren naar het centrum van 's werelds
welvaart: West-Europa. Soms weten vrouwen van te voren dat hen ook hier
geen rooskleurige toekomst wacht en dat er slechts als illegale prostitu‚e
een inkomen verdiend kan worden. Ook komt het zeer vaak voor dat vrouwen
niet weten wat hen te wachten staat. Zij worden dan onder valse
voorwendselen naar Nederland, of een ander land, gehaald en worden
gedwongen in de prostitutie te werken. In al deze gevallen kun je migratie
- en vaak ook prostitutie - zien als een strategie om een inkomen te
verdienen. Zonder inkomen kun je in de moderne maatschappij immers niet
leven.
De laatste jaren worden vrouwen werkzaam in de prostitutie en zonder
verblijfsrecht opgejaagd, gecriminaliseerd, opgepakt en het land uitgezet.
Ook in Leeuwarden. Waarom gebeurt dat? Waarom worden zij niet met rust
gelaten en krijgen zij geen verblijfsrecht?

Afspraak over 'streefcijfers'
De jacht op 'illegalen' in Friesland is gebaseerd op een afspraak tussen
politie en justitie. De re-giokorpsen van de politie hebben een convenant
getekend met de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND - afdeling van
justitie). Deze overeenkomst vermeldt het aantal vreemdelingen dat per jaar
door de regiopolitie moet worden uitgezet. Zo was bijvoorbeeld in 1996 het
streefcijfer voor Amsterdam 2400. Het streefcijfer voor de regio Friesland
hebben we niet kunnen achterhalen. Aan het einde van elk jaar moeten de
regiokorpsen verantwoording afleggen aan justitie. Wanneer een korps het
streefcijfer van uitgezette mensen niet heeft gehaald, bestaat de kans dat
er financieel gekort wordt op het personeelsbudget. Met andere woorden,
wanneer er niet 'voldoende' mensen opgespoord en uitgezet worden, staat er
bij de politie een baan op de tocht. Dit komt doordat het IND een
rekenmodel hanteert waarmee een directe relatie gelegd wordt tussen
personeel enerzijds en uit-te-zetten mensen anderzijds. Zij formuleren dit
als volgt: 1FTE (fulltime baan) is gebaseerd op een x-aantal migranten die
uitgezet moeten worden. In ieder convenant staat het precieze aantal
migranten genoemd. In 1995 zijn bij de regiokorpsen in Friesland, Groningen
en Drenthe op deze manier dertig extra medewerkers aangesteld. Van deze
medewerkers werd in dat jaar verwacht dat zij elk 17 'illegalen' zouden
verwijderen.

De inval op de Weaze is dus geen incident, maar een onderdeel van
structureel beleid. De vrouwen worden opgepakt, terwijl de pooiers vrijuit
gaan. De afgelopen jaren is in de Randstad de subsidie van specifieke
opvang- en aanlooppunten voor prostitu‚es stopgezet. Een voorbeeld daarvan
was het project Mama Tingo, een aanloophuis op de wallen, met name voor
Latijns-Amerikaanse prostituees. Zij gingen hiernaar toe om tot rust te
komen, te eten en om hun verhaal kwijt te kunnen. De vrouw die het project
leidde was zelf eveneens van Latijns-Amerikaanse afkomst, waardoor het voor
de vrouwen gemakkelijker was om zich thuis te voelen. Een goed contact met
de prostitu‚es is een voorwaarde om zicht te krijgen op
uitbuitingssituaties in de prostitutie. Veilige opvangplaatsen … la Mama
Tingo, cre‰erden juist een goede conditie voor het opsporen van
vrouwenhandel. Wanneer de Leeuwarder gemeenteraad zich zou willen inzetten
voor slachtoffers van vrouwenhandel is het goed een dergelijk project te
starten. De gemeente Amsterdam zegt dat zij vrouwenhandel bestrijdt middels
de opheffing van het bordeelverbod en door het invoeren van een
vergunningenstelsel. Uit een tv-uitzending van het programma Netwerk op 13
januari, is echter gebleken dat de gemeente Amsterdam dit systeem gebruikt
om vrouwen zonder verblijfspapieren intensiever op te sporen. En vrouwen
doen zelden aangifte van vrouwenhandel wanneer zij het risico lopen
gecriminaliseerd en uitgezet te worden. Razzia's op vrouwen zonder
verblijfsrecht hebben juist een averechts effect wat betreft het bestrijden
van vrouwenhandel. Bovendien zijn razzia's sowieso mensonwaardig.

In de Leeuwarder Courant van afgelopen maandag (half april) suggereert
Davina Both van de zedenpolitie, dat twee vrouwen, het land n¡et uitgezet
zullen worden wanneer zij alsnog aangifte doen van vrouwenhandel. Deze
suggestie is onjuist. Slachtoffers van vrouwenhandel krijgen in Nederland
vrijwel nooit een verblijfsvergunning op basis van het onrecht dat hen is
aangedaan. Zij krijgen slechts een voorlopig verblijfsrecht; namelijk voor
zolang als hun zaak bij justitie in behandeling is. Daarna volgt in de
regel alsnog uitzetting.
Twee andere vrouwen, afkomstig uit Tsjechi‰, beschikten over een paspoort
en zijn zaterdag het land uitgezet. De politie had blijkbaar haast: het was
nog geen 24 uur nadat de vrouwen waren aangehouden. Feit is in elk geval
dat de politie met deze uitzettingen weer twee personen dichter bij het
Friese 'streefcijfer' van uit-te-zetten migranten is gekomen.

Een serieuze aanpak van vrouwenhandel en andere vormen van uitbuiting in de
prostitutie, kan alleen gestalte krijgen wanneer deze vrouwen zelf een
sterkere positie krijgen. Een werkelijk sterkere positie krijgen zij enkel
met het recht op een verblijfsvergunning. Wil de gemeente zich inzetten
voor positieverbetering van vrouwen, dan doet zij er beter aan politieke
druk uit te oefenen om de razzia's te stoppen, het convenant met justitie
op te zeggen, de vrouwen met rust te laten, zich enkel te richten op de
bestrijding van vrouwenhandel en een veilige opvangplaats te cre‰ren.

Brenda Ottjes

NETWERK SOLIDAIR LEEUWARDEN,
ondersteuningsnetwerk voor mensen zonder verblijfsrecht.


---Funest, onafhankelijk maandblad uit Leeuwarden---
---http://huizen.dds.nl/~funest/---
---Email: funest@dzs.xs4all.nl---


Index Mail Vorige Volgende