Netwerken voor mens en milieu

Bron: Artikel voor de nieuwsbrief van de Brabantse Milieufederatie

Internet als ‘virtuele gemeenschap’ zal waarschijnlijk even virtueel blijven
als de belofte dat de nieuwe media de problemen van mens en milieu oplossen.
Voor diegenen echter voor wie de toegang tot de digitale snelweg betaalbaar,
begrijpbaar en dus bereikbaar wordt gloren er onbekende beloftes van nieuwe
vormen van communicatie, informatieverschaffing, amusement en consumptie.
Wellicht eerder in een omgekeerde volgorde is de verwachting….

Internet maakt het mogelijk op een weinig kosten en energie intensieve manier
betrokken te zijn en te blijven met een veelvoud van mensen en onderwerpen.
Betrokkenheid is dan ook de essentiele voorwaarde voor succesvol deelnemen
aan netwerken in het algemeen en Internet in het bijzonder.

Maar Internet is niet alleen interessant voor individuen, meer nog voor
maatschappelijke organisaties. Er is een breed aandachtsveld ontstaan onder
maatschappelijke organisaties en betrokken mensen bij de ingrijpende
veranderingen in natuur en kultuur. Tientallen platforms en informele
samenwerkingsverbanden zijn ontstaan, elk met hun eigen thema, achterban en
informatiestruktuur. Er zijn netwerken rond milieu, konsumentenrechten,
arbeidsvraagstukken, bewapening, positie van de vrouw, inheemse volkeren en
vrede. Samenwerking en frequente informatie-uitwisseling zijn steeds
belangrijker geworden zowel binnen die netwerken als in de onderlinge
samenwerking.

Daarnaast draagt communiceren, in de vorm van uitwisseling van ideeen,
voorstellen, meningen en elke andere informatie, bij aan het formuleren
of realiseren van tegenstromen, alternatieven of beleidsaanpassingen.
Meer communiceren betekent meer stof – en noodzaak – tot nadenken, wat
misschien weer kan leiden tot een evenwichtiger perspektief en een
meer betrokken houding bij de problemen van de samenleving.

Maatschappelijke organisaties – alsook vele politieke aktivisten –
zien informatie vaak als hun dagelijkse produkt en communicatie een
instrument. Al dan niet gericht op een breed publiek – of op elkaar –
worden dagelijks honderden notities, artikelen, voorstellen of
rapporten rondgestuurd op diverse wijzen. Daarbij worden omroepen,
publikaties, de post, maar ook moderne media zoals de fax of
elektronische post, benut om zo goedkoop, efficient en gericht als
mogelijk de doelgroep of ontvanger te bereiken.

De nieuwe media, die interaktieve communicatie met andere
informatieproducenten mogelijk maken, veroorzaken een wisselwerking
die traditionele informatie- en bewustwordingskampagnes te boven gaan.
Normaal kunnen alleen gerichte seminars en konferenties de gerichte
aandacht en communicatie veroorzaken die de nieuwe media produceren.
De traditionele kampagnes verworden stapsgewijs tot permanente
thematische diskussies, niet alleen tussen maatschappelijke
organisaties en hun achterban, maar ook beide groepen onderling.

Als toegang tot informatie en communicatie tussen mensen houdingen kan
veranderen en beleid kan beinvloeden dan kan een maatschappelijke
organisatie met elektronisch te netwerken op efficiente en effektieve
wijze veranderingen mede helpen te bewerkstelligen doordat zij meer
mensen kan bereiken en nauwer kan betrekken bij haar aktiviteiten.

Elektronisch netwerken maakt zowel deel uit van een nieuwe struktuur
als een nieuwsoortige informatie- en communicatiekultuur. Maar het
gaat vaak niet om nieuwe informatie, maar om meer informatie; niet om
betere communicatie, maar om meer communicatie. Meer Informatie betekent
echter niet meer kennis of wijsheid, evenmin betekent meer communicatie
ook niet meer participatie of demokratie. Daarvoor is het noodzakelijk
dat mensen vanuit hun eigen betrokkenheid bewust deelnemen aan de
veranderingsprocessen die gepaard gaan met de opkomst van de
informatiemaatschappij en zich aktief opstellen met de zich eigen
gemaakte mogelijkheden.

Vanuit Antenna – opgericht in 1986 en voortbouwend op gelijksoortige
aktiviteiten vanaf 1981 – proberen we maatschappelijke organisaties te
ondersteunen bij de toepassingen van de nieuwe informatie- en
communicatietechnologie.

Antenna vertegenwoordigt in Nederland o.m. Homeonet, Greennet, Econet,
Peacenet, Labornet en andere netwerken binnen het wereldwijde APC
(Association for Progressive Communication). Meer dan 700 aktieve
nieuws- en discussiegroepen zijn aanwezig op gebieden van zoals:
Milieu, mensenrechten, arbeid, vrede, vrouwen, ontwikkeling en racisme.

Antenna’s informatiediensten bieden, naast alle informatie die op het Internet
te vinden is, nederlandstalige nieuwsgroepen – het Ander Nieuws Netwerk (ANN),
het unieke APC-materiaal, databanken en nieuwsgroepen van Nederlandse
organisaties. Al deze informatie is door onze documentalist georganiseerd naar
thema, regio en land. Via Antenna’s World Wide Web (WWW) site of door lokaal
in te bellen kan men deze Antenna en Internet informatie snel lokaliseren
of doorzoeken. Sommige diensten zijn voorbehouden aan leden van APC.

Onder de ‘groene’ gebruikers van Antenna vindt men o.m. Greenpeace,
IUCN, WWF Wereldnatuurfonds, Jongeren Milieu Actief, ASEED Europe,
Friends of the Earth, Milieudefensie, Platform Duurzame Ontwikkeling,
Stichting Natuur en Milieu, Ecotopia, Milieu Kontakt Oost Europa,
Youth Environment Europe, NJMO, WISE, GAP, Rainbow Net, Stichting voor een
Schoon Suriname, EYFA European Youth Forest Action, Traffic Europe,
Vogelbescherming Nederland, ECEAT, Green Free News, Stichting Ecooperation,
NIOO/CEMO, VROM, Earth Stewards Network en de Brabantse Milieu Federatie.

Antenna beschikt over lokale inbelpunten in heel Nederland die elk
rechtstreeks zijn aangesloten op de digitale snelweg. Op Internet is via
http://www.antenna.nl meer informatie in te zien over de aktiviteiten van
en toegangsmogelijkheden voor Internet via Antenna voor personen en
organisaties. Een uitgebreid informatiepakket ligt klaar voor wie belt naar
024 3603407 of een bericht stuurt naar support@antenna.nl.

Netwerken voor mens en milieu